RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy iż:

I. Administrator Danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściwa wspólnota mieszkaniowa zaś podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie wspólnoty jest MIKMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-396, przy ul 3 Maja 37D/3. Z podmiotem przetwarzającym dane osobowe (Procesorem,) w związku z realizacją zadań związanych z zarządem nieruchomością wspólną, można skontaktować się telefonując pod numer 58 661-65-22 lub pisząc na adres e- mail: biuro@mikmar.pl

II. Inspektor Ochrony Danych.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO, pisząc na adres e- mail: ………………………………… lub telefonując pod numer: +48 58 661-65-22.

III. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) gdy będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) gdy będzie to niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

IV. Odbiorcy danych osobowych.
Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa lub podmiotom, z którymi danych posiada podpisane umowy oświadczenie usług, w których zachodzi konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych.

V. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody.
Posiada Pani/ Pan prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
Administrator danych w trakcie pozyskiwania Pani/ Pana danych osobowych wskazuje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

X. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Administrator danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawał danych decyzjom o profilowaniu.